T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
SİNOP / BOYABAT - İbn - i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SENE BAŞI ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI 12 Eylül 2013 Perşembe Günü Saat:09:00´da YAPILACAKTIR

2013 / 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SENE BAŞI ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI

               2013/2014 Eğitim-Öğretim Yılı, aşağıdaki gündem maddelerinin görüşüleceği Sene Başı “Öğretmeler Kurulu Toplantısı12 Eylül 2013 Perşembe günü Saat:09:00’da Okulumuz Öğretmenler Odasında yapılacaktır. Belirtilen gün saatte tüm öğretmenlerimizin hazır bulunması hususunda; Gereğini rica ederim. Nuri ASLAN- Okul Müdürü

 

GÜNDEM MADDELERİNİ WORD BELGESİ OLARAK İNDİR

dosyalar/2013_09/05050202_20132014ogretmenler_kurulu_toplantisi_gundem_maddeleri.doc

 

SUNU OLARAK İNDİR

dosyalar/2013_09/05050601_sunutoplantı20132014senebaı.pps

 

 

ÖĞRETMENLER KURULU İLE İLGİLİ SUNUDA YER ALAN AÇILAMAYAN TÜM DOSYARI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

BOYABAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
2013 / 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI


SENE BAŞI ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI

 

               2013/2014 Eğitim-Öğretim Yılı, aşağıdaki gündem maddelerinin görüşüleceği Sene Başı

Öğretmeler Kurulu Toplantısı12 Eylül 2013 Perşembe günü Saat:09:00’da Okulumuz

Öğretmenler Odasında yapılacaktır.

               Belirtilen gün saatte tüm öğretmenlerimizin hazır bulunması hususunda;

               Gereğini rica ederim.

                                                                                                                                 Nuri ASLAN

                                                                                                                                 Okul Müdürü

…………………………………………………………………………………………………………

GÜNDEM MADDELERİ 

1- Açılış ve yoklama,

2- Kurul yazmanlarının seçimi (2 asil, 2  yedek ) ve yazmanların dikkat edecekleri hususlar,

3- Gündem maddelerinin okunması, eklenecek ve çıkarılacak maddelerin görüşülmesi,

4- Tatil süresince gelen yazılar,

5- 2012/2013 Öğretim yılının genel bir değerlendirmesi, öğretim yılı boyunca alınan kararlar ve bunların uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi.

6- 2012/2013 Öğretim yılı okulun sınıf, şube ve derslere göre istatistiki bilgilerden faydalanılarak başarı durumunun değerlendirilmesi, başarıyı menfi etkileyen hususlar üzerinde durularak ulaşılan sonuçlara göre gelecek öğretim yılına ışık tutacak kararlar alınması

                                   A- Sosyal faaliyetlerin değerlendirilmesi ( Projeler, v.s )

                                   B- Mesleki etkinlik çalışmaları

                                   C- Rehberlik

                                   D- Mezunların takibi ( LYS SONUÇLARI )

7- Okul genel disiplin durumunun görüşülmesi, yıl içinde davranış notu indirilen öğrencilerin disiplin durumunun ayrı ayrı görüşülmesi, cezaların öğrenci dosyalarından silinmesi hususlarının görüşülmesi  (Ödül ve Disiplin Yönetmeliği-Md. 18-19 )

8- Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi ve Sınıf Öğretmenliği ile Sosyal Etkinlik Raporlarının kurula sunulması ve değerlendirilmesi

9- Eğitim-öğretimle ilgili kanun ( Anayasa, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ve 55.maddeleri,  3308 sayılı Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin Onuncu Kısmının ( Personelin Görev ve Sorumlulukları), 1702 sayılı ilk ve orta tedrisat muallimleri terfi ve tecziyelerine dair kanun, 657 sayılı devlet memurları kanununun Öğretmen izin işlemleri (102,103,104,105,106,107 ve 108. maddeleri) v.b ) ve yönetmeliklerin yönetici-öğretmen ve öğrencileri ilgilendiren bölümlerin; okulun kuruluş amaçlarının; eğitim-öğretim-yönetimle ilgili önemli görülen genelge ve yazılarının okunup açıklanması.                                        

10-  Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Orta öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği nin 6,7,8,9,11,12,13,15,16, 17,18,19,20,21, 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34, 36,37,39,40,41,42, 43,46,47,48,49,50,51,52,53 ve 57. maddeleri ile geçici 1,2,3 ve 4. maddelerinin okunması ve açıklanması ( 19.10.2005/25971 sayılı Resmi Gazete)

11-  Atatürk İnkılap ve İlkelerinin öğretim esasları ile öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konulara derslerde yer verilmesi hususlarının açıklanması; (2104,2212 ve 2488 sayılı tebliğler dergileri )

12-  Okulun işleyişi ile ilgili hususların ele alınıp görüşülmesi;

A) Zaman çizelgesinin açıklanması,

B) Yardıma muhtaç öğrencilerin tespiti (Bilgi Formlarının – dağıtımı ve toplanması )

C) Derslere giriş-çıkışlarda dikkat edilecek hususlar,

D) Öğretmenlerin izin-rapor işlemleri,

E) Derslerde öğrencilerin yoklamalarının yapılması,                 

F) Ders defterlerine işlenen konuların ayrıntılı yazılıp imzalanması, daksilleme yapılmaması,

G) Gezi-gözlem, inceleme ve deney raporlarının hazırlanması (2140 sayılı Tebliğler Dergisi),

H) Dersten öğrenci çağrılma şeklinin belirlenmesi.

I) Öğretmen-veli toplantılarının yapılması,

K) Dönem ödevlerinin verilip toplanmasında dikkat edilecek hususlar,     

L) Öğrencilerin; kılık-kıyafet, tertip-düzen ve temizliğinde izlenecek ortak prensipler,

M) Ders yılının açılış ve kapanış törenleri kurulunun oluşturulması. (Md Yrd. Bşk. Öğretmenlerden  oluşur . Törenler Yönetmeliği 9 madde c bendi),

N) Bayrak törenlerinin yapılışında izlenecek yol ( 2569 Sayılı Teb.Dergisi  //////Sosyal Faaliyetler Yönetm. Md. 29),

P) Öğrencilerin derse hazırlıklı gelmeleri ve ders işlenişi ile ilgili hususların görüşülmesi,

R) Öğrenci seviyesine uygun eğitim-öğretim çalışmaları hakkında açıklamalar yapılması,

Ş) Yıllık ve günlük planların 2551 sayılı teb. Dergisin ( sayfa 37) deki esaslara göre yapılması,

T) Zümre öğretmenler kurulu toplantıları ve kararlarının 24804 sayılı Mesleki Eğitim Yönetmeliğinin 101.maddesi ve 2567,2212 sayıl ı teb.der.göre yapılması, alınması,

O) Öğretmen nöbetleri (24804 sayılı resmi gazetede yayınlanan Mesleki Eğt.yönt. ve 2141 sayılı Teb.Dergisi )

Ö) Öğrencilerin Türkçeyi doğru konuşup yazabilmeleri konusunda öğretmenler arasında birliği sağlayıcı hususların belirlenmesi,

V) Beceri eğitimi sınavı uygulamalarına ilişkin mevzuatın gözden geçirilmesi ve uyulması gereken hususların görüşülmesi (Mesleki ve Teknik Öğretim Yönetmeliği Madde 113 a-1,2 bendine göre yılsonu beceri sınav komisyonu hakkında bilgi verilmesi ve komisyon üyelerinin belirtilmesi:1-Alan öğretmeni 2-Hastane ve sağ.Oc.  1 kişi  sınav zamanı oluşturulacak),

Y) Okul iş yeri ilişkilerinin değerlendirilmesi,

Z) Tam gün Tam Yıl Uygulaması ve Yetişkin Eğitimi ile ilgili açılacak kurslara ilişkin görüşmelerin yapılması,

13- Okulun özelliğine göre gerekli olan komisyon ve kurullarda görev alacak öğretmenlerin seçilmesi/ görevlendirilmesi

a ) Muayene ve Teslim Alma Komisyonu na/kuruluna 2 asil, 2 yedek öğretmen ( Lise ve Ortaokullar Yönet.- Md.43; Mes.Tek.Eğt.Yön.Md:108)

b) Satın Alma Komisyonu (3 asil, 3 yedek üye –Md.Yrd.,Bölüm Şefleri, Sayman Mutemet -MTEY.107)

c) Sayım Komisyonu (2 asil, 2 yedek üye- Mes.Tek.Eğt.Yön. Md.109) ABC demirbaşlar dahil

d) Kıymet Takdir Komisyonu ( 2 asil, 2 yedek üye- Mes.Tek.Eğt.Yön. Md: 110 )

                e)Okul Aile Birliği Denetim Kurulu Seçimi (Öğretmenler kurulunca seçilen 2 öğretmenMEB(Yeni) OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ - 9 Şubat 2012 PERŞEMBE/28199

MADDE 12 – (1) Yönetim kurulu, sadece anne veya baba olan veliler ile istemeleri halinde okul yaptırarak Bakanlığa bağışta bulunan hayırseverler arasından seçilen beş üyeden oluşur.

 MADDE 14 (1) Denetleme kurulu, genel kurulca seçilen bir veli ve öğretmenler kurulunca seçilen 2 öğretmen olmak üzere üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

f) Okul Spor Kulübünebir başkan ve iki öğretmen, ( Spor Kolları Yönetmeliği Md: 11- 2336 sayılı Tebliğler Dergisi )

g) Sosyal Etkinlikler Kurulunun oluşturulması  ( 2569 sayıl Teb.Der.madde 8 )     

         1-Müdür Yardımcısı 2-Danışman Öğretmen 1 , 3-Kulüp Temsilcisi 3 öğrenci, 4-Okul Aile Birliği Temsilcisi 2 veli                             

ğ) Okul Seçim Kurulu Başkanlığına bir öğretmen ( Dem.Eğt. ve Ok.Mec.Yöner.-Md: 9 2564 ) Aynı zamanda yıl boyu rehberlik eder.

h) Sandık Kuruluna bir öğretmen; ( Dem.Eğt. ve Ok.Mec.Yöner.-Md: 10 )

ı) Kütüphane Kaynaklarının Tespiti ve Seçimi Komisyonuna Kütüphanecilik Kulübü Danışman Öğretmeni- bir öğretmen ( Okul kütüphaneleri Yönetmeliği- Md: 10 )

i) Tören Hazırlama ve Uygulama Komisyonu na 2 öğretmen ( Sosyal Etk. Yö. – Md: 28 )

j) Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulu

          Ödül ve Disiplin Yönetmeliğinin görüşülmesi ( 24679 sayılı Resmi Gazete) ve

          Disiplin kurulunun oluşturulması ( 34,35,36,37. maddelere göre 2 asil, 3 yedek üyenin gizli oy açık tasnif usulüyle seçilmesi)

k) Onur Kurulu Başkanlığı na bir asil,bir yedek öğretmen ( Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği – Md: 31 ve  13,20. meddelere göre 1 asil, bir yedek üyenin gizli oy açık tasnif usulüyle seçilmesi)

l) Kayıt Kabul ve Nakil Komisyonu ( Mes. Tek.Eğt.Yönt.-Md:112 ,müdür,Md.Yrd., bir bölüm şefi, bir öğretmen, bir aile birliği üyesi )

m) Eser İnceleme Kurulu. Okullarda çıkarılacak duvar gazetesi, dergi, gazete ve yıllıklarda yer alacak yazıların incelenmesi için oluşturulan “ İnceleme Kurulu”na biri kültür olmak üzere 2 öğretmen ( Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği – Md: 24 ) (MEB’nın 2569 sayılı Teb.Der  2569/madde 24) Md. Yrd.

n) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu ( 17/04/2001 tarih, 24376 sayılı resmi gazetede yayınlanan Reh.ve Psk.Dan.Hizm.Yönetmeliği- Md:45 )

* Müdür - Müdür Yardımcısı-  Psikolojik Danışman - Sınıf Rehber öğretmenleri – Her seviyeden bir temsilci

* Disiplin kurulundan bir temsilci, Okul Aile Birliği’nden bir temsilci, Okul öğrenci temsilcisi

o) Kalite Geliştirme Ekibi Kurulması.

MESLEKİ TEK.EĞT.YÖNM. MD:120 //// MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA YÖNERGESİ (MADDE 10- TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ SÜRECİNDE BİRİM AMİRİNCE SEÇİLECEK EN AZ 3 KİŞİDEN KALİTE GELİŞTİRME EKİBİ OLUŞTURULUR.)

ö) Ayıklama ve İmha Komisyonu; 16.05.1988/19816 RESMİ GAZETE DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİ MADDE 33  E GÖRE KURULMASI (EN AZ 3 KİŞİ 5 KİŞİ ARASI)

                        1- Md. Bşk  2-Md.Yrd. 3- Bir Öğretmen 4-Memur 5- Memur

                         TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA  İMHA KOMİSYONU OLUŞTURMA.

p-1) Okul Zümre Başkanları Kurulunun oluşturulmasıEğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi madde: 13-

            Zümre başkanları, bölüm şefleri, rehber öğretmenlerden bir temsilci  

p-2) Okul zümre başkanının seçimi (Eğitim Bölgesi ve Eğitim Bölgesi Kurulları Yönergesi, Tebliğler Dergisi 1999/2506)

r) Öğrenci Kurulunun belirlenmesi (Her Şubeden bir öğrenci) (Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik ve Uygulama Kılavuzunun Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesinin (10.08.1999 tarih ve 23782 say.Res.Gaz.) 12., 13. ve 14. maddelerine, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullar eğitici çalışmalar yönetmeliğinin (12.04.1993 tarih ve 63 sayılı 1240say.TD) 5. Ve     6. maddelerine, MEB Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğinin (31.01.1995 tarih ve 22.180 Say. Res. Gaz.) 9., 10., 11. Ve 14. maddelerine, Lise ve Ortaokullar Yönetmeliğinin(23.11.1964 tarih ve 11868 Say. Res. Gaz.) 2., 3., 83., 84., 85., 87., ve 88. maddelerine, Rehberlik ve Psikolojik  Danışma Hizmetleri Yönetmeliği (17.04.2001tarih ve 23476 say.Res.Gaz.)  45, ve 46. maddelere dayanarak hazırlanmıştır.?)

s) Yayın Seçme Kurulu (Milli Eğitim Bakanlığının 2569 sayılı Teb.Der 2569/md. 24)

               -Kulüp temsilcilerinden seçilen 5 öğrenci

t) Web Yayın Kurulunun Oluşturulması

            (Millî Eğitim Bakanlığı İnternet WEB Sitesi Genel Kuralları: WEB Sayfa Yapısı İle İlgili Kurallar 1.1.12 En En az 2 kişi WEB sitesinden sorumlu olarak görevlendirilmelidir.)

u)TANITIM MEZUNLARI İZLEME  İSTİHDAM, MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA  HİZMETLERİ KOMİSYONU KURULMASI;

            -MEB’NA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINDA TANITIM MEZUNLARI İZLEME  İSTİHDAM, MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA  HİZMETLERİ YÖNERGESİ  MADDE 6

                                   •         1 MÜDÜR YARDIMCISI,

•         3 ÖĞRETMEN

•         1  REHBER ÖĞRETMEN

•         1 OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI(DAİMİ ÜYE)

v) SİVİL SAVUNMA EKİPLERİNİN OLUŞTURULMASI;

            İlgili Kanun ve yönetmeliklerin okunması , Mesleki Teknik Eğitim Yön. 121. maddesine göre Sivil Savunma Ekipleri ( 7126 sayılı Sivil Savunma Kan. Göre) kurulması. 

y) Şiddetin Önlenmesi ile İlgili Kurul Oluşturulması

                                   1-Müdür         2- Müdür Yrd.      3-Bölüm Şefi

                                   4-Öğretmen    5-Okul Aile Birliği Temsilcisi       6- Okul Öğr. Meclisi Bşk.

z) Stratejik Okul Planı Ekibi oluşturulması ( 1 Müdür, 1 Müdür Yrd. 3 Öğretmen, Okul Aile Birliği Temsilcisi) (OGYE) ekibini aynı görevi yürütmesi    

14- Sınıf rehber öğretmenleri ile kulüp danışman öğretmenlerinin belirlenmesi

            Milli Eğitim Bakanlığının 2569 sayılı Teb.Der. orta öğretim kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin 10. maddesine göre  Kurulacak öğrenci kulüplerinin belirlenmesi ve Danışman Öğretmenlerin.seçilmesi, Kutlanacak Gün ve Haftaların Kulüplere Dağılımı (Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği 58/b-c, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği 47/g, Sosyal Etkinlikler Yön.- Md. 7)

                    a- Sınıf Danışman öğretmenlerinin seçimi

                    b- Kurulacak öğrenci kulüplerinin belirlenmesi

        c- Kutlanacak Gün ve Haftaların Kulüplere                dağılımı                                                                                                                          

15- Yönetici ve öğretmenlerin, derslerde ve ders dışı zamanlarda eşit, tutarlı ve hoş görülü davranmalarına yönelik kararlar alınması

16- Okulu tanıtıcı ve özendirici faaliyetlerin planlanması ve uygulanması konusunda karar alınması

17- Okulda yapılabilecek sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere yönelik görüşmelere yer verilerek kararlar alınması

18- Öğrencilerin kültür, sanat ve spor alanında aldıkları başarıların, tüm öğrenciler ile velilere ve kamuoyuna duyurulması için yapılması gereken işlemler üzerinde durulması

19- Laboratuarlardan, kütüphaneden, spor salonundan, diğer özel dersliklerden ve ders araç gerecinden azami ölçüde faydalandırılmasına dair görüşmeler yapılması ve kararlar alınması

20- Öğrenci devamsızlıklarının önlenmesi ve geç kalan öğrencilerin derse alınma şekli ile ilgili görüşmelerin yapılması ( Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği – Md.39 )

21- Öğrencilere okul eşyası, ders araç-gereci, makine ve techizatın korunması, kullanılması ve bakımı yönünde iyi alışkanlıklar kazandırılması yönünde görüşmeler yapılması

22- Öğrencilerin uyması gereken kuralların, onlardan beklenen olumlu davranışların; derslerde, toplantılarda, törenlerde ve rehberlik çalışmalarında ve her türlü sosyal etkinliklerde öğrencilerde kazandırılmasına yönelik yapılacak çalışmaların görüşülmesi ( Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Dis. Yönetmeliği-Md. 5)

23- Öğretmen, öğrenci ve personelin kılık-kıyafet ve davranışları bakımından uymaları gereken hususlar üzerinde durulması

24- Zümre toplantıları ve ders kesimi raporlarında belirtilen hususlarda, yönetimce yapılan çalışmalar konusunda öğretmenlerin bilgilendirilmesi

25- Onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışların belirlenmesi ve belirlenen davranışların okul yönetimince onur kurulu ile ödül ve disiplin kuruluna bildirilmesi ( Ödül ve Dis.Yön.Md-9/2 )

26- Ders Dışı Eğitim çalışmaları hakkında bilgi verilmesi   

27- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlik Yönetmeliğinin okunması ( 5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,20,21,22,23,25,26,27 ve 28. maddeler)

Sosyal Etkinlik Yönetmeliğinin madde 13-c bendi gereği 2013-2013 eğitim öğretim yılında yapılacak toplum hizmeti çalışmalarının belirlenmesi:

28- 2013-2014 çalışma takviminin okunması

Valilik çalışma takvimine göre öğretmen hazırlıkları ile ilgili açıklamalar – yıllık plan, günlükplan, zümre toplantıları)

29- 2013-2014 yılına yönelik hedeflerin belirlenmesi

                          - 2013/2014 eğitim öğretim yılında öngörülen hedefler

                          - LYS_YGS 2013 için öngörülen hedefler

                         - Okul başarısı için öngörülen hedefler

                         - Projeler

                         - Okul gelişimi için

                         - Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin tespit edilmesi ve yapılabilecek çalışmalar

                         - Okuma alışkanlığı kazandırmak için yapılacak çalışmaların tespiti

                         - Ödül ve disiplin hususları

30- Açılması istenen kursların tespiti

31- Okul zümre başkanının seçimi eğitim bölgesi ve eğitim kurulları yönergesi  Teb.Der.1999/ 2506

32- Öğretmen Haftalık ders programlarının dağıtılması

            Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servislerinin Kuruluşu (Psikolojik danışmanı bulunmayan eğitim-öğretim kurumları sınıf rehber öğretmenliğine ilişkin rehberlik hizmetleri kapsamında, yürütme kurulu aracılığıyla rehberlik ve araştırma merkezleriyle iş birliği içinde çalışır.) Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği Madde 44

33- Kurum Gelişim Yönetim Ekibinin oluşturulması

             (Kurum gelişim-yönetim ekibi 3308 sayılı mesleki eğitim yönetmeliği Madde 116)

                        Ekibin üyeleri, müdürün başkanlığında;

–        a)  Müdür başyardımcısı/bir müdür yardımcısı,

–        b)  Öğretmen sayısına göre ikiden az, dörtten fazla olmamak üzere öğretmenlerin kendi aralarından seçecekleri temsilciler,

–        c)  Bölüm şefleri ile koordinatör öğretmenler arasından seçilecek 2 temsilci,

–        d)  Sektör koordinatörü, program koordinatörü ve meslekî rehber,

–        e)  Kurum rehber öğretmenleri,

–        f)  Genel idare hizmetleri ve teknik hizmetler sınıfı personelinden birer temsilci,

–        g)  Aile birliği başkanı veya temsilcisi,

–        ı)  Öğrenci velilerinin kendi aralarından seçecekleri 2 temsilci,

–        i)  Zümre öğretmenler kurulu başkanları,

–        j)  Kurumda en fazla üyeye sahip eğitim iş kolundaki sendikadan bir temsilci,

–        k) Varsa, kurum mezunları derneğinden bir temsilci,

–        l)  O yerleşim yerindeki meslek odaları ile beceri eğitimi ve staj yapılan işletmelerden seçilen usta öğretici/eğitici personelden birer temsilci,

–        m) Üniversite ve yüksekokul temsilcisi,

–        n) Öğrenci kurulunca seçilen üç öğrenci üyeden oluşturulur.

34- Dilek ve temenniler ( Misyon ve Vizyon belirlenecek )

35- Kapanış                                                              

 

Yayın: 05.09.2013 - Güncelleme: 05.09.2013 17:41 - Görüntülenme: 3884